ประชุมสภาสถาบัน5/2560

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 5/2560 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1.เรื่องประธนาแจ้งให้ทราบ
2.เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1.รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่4/2560
2.2.รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/60 ระเบียบวาระที่ 4.1 การเสนอชื่อผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
3.เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
3.1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
3.2.การทำโมเดลเพื่อพัฒนาหลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
4.เรื่องเสนอพิจารณา
4.1.การเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพยาบาลสัตว เป็น สาขาเทคโนโลยีสัตวรักษณ์
4.2.ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
5.เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
5.1.กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ตามมาตร 23(4) หมดวาระ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
5.2.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5.3.โครงการอบรมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เมื่อวันที่ 11-13 มิถุนายน 2560 ณ เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา
5.4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสารเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
5.5.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครสรีอยุธยา
5.6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาระดับปวช. และ ปวส. เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

*กำหนดการประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
Visitors: 11,868