ประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 4/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ผลการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ปี 2556-2560
- การประชุมร่วมของคณะอนุกรรมการสภาสถาบันฯ ทั้ง 7 คณะ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ อบรม 2 ครั้ง คือวันที่ 7 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม 2560
- แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- การเสนอชื่อผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ
- การพิจารณานำเสนอแนวคิดและเครื่องมือสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- ตาราง โครงการ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบันฯ
- ผลการประเมินความพร้อมและศักยภาพด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
- สถานศึกษาที่จะเปิดสอนปริญญาตรี ปี 2561
- การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560 จำนวน 3 สาขา ได้แก่
สาขางานเกษตรและอาหารปลอดภัย,สาขางานบริบาลสัตว์,สาขางานสัตวศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- กำหนดการประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 5/2560 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560
- การติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อติดตั้งบนพื้นดินอนุมัติ ให้สภาไปยื่นเรื่องไว้ก่อน
Visitors: 11,867