งาน ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาแห่งชาติประเทศไทย ครั้งที่ 1 (1 st National Conference on Vocational Education and Technology: 1 st NcVET)

ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นายบุญทอง สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เข้าร่วมประชุมแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ในงาน ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาแห่งชาติประเทศไทย ครั้งที่ 1 (1 st National Conference on Vocational Education and Technology: 1 st NcVET) ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งในพิธีเปิดโครงการวันวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ทั้งนี้คณาจารย์จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางได้เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการในงานดังกล่าวด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานดังนี้
1. นางสาวพันธิภา สอนเมือง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
โครงการ เรื่อง การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวที่ใช้วัสดุเพาะที่แตกต่างกัน
The comparison of the growth of rice seedling by using difference materials
2. นางสาววรุฯรักษ์ ราศีนวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
โครงการ เรื่อง การศึกษาการใช้น้ำสมุนไพรป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังอัตราที่แตกต่างกัน
The Study of the Different Ratio of the Herbal Juice to Eliminate Mealy Bug
3. ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ ปัญญาคำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
โครงการ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของกุยช่ายโดยปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยเคมี
The Study Compared the Growth and yield of Chinese Chives using Bio-Fertilizer Compost biological and Chemical Fertilizers
4. นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
โครงการ เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยคอกและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพมูลสัตว์ต่างชนิดที่มีผลต่อการเจิรญเติบโตและผลผลิตของผักกวางตุ้ง
The comparison of the Effective of Manures and Liquid Bio-fertilizers for the Growth and Productivity of Chinese Cabbage
5. นางสาวพรรณประไพ โนนสินชัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
โครงการ เรื่อง การศึกษาการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดนางฟ้าภูฐานในก้อนเชื้อโดยใช้อาหารเสริมต่างชนิดกัน
The Study of the Growth of Mycelium of Sajor Caju in the Bag culture by Using Cifferent Supplementary Food.Visitors: 11,867