ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 3/2560

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางครั้งที่ 3/2560 วันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2560 ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1การขออนุมัติแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 4.2การขออนุมัติรับสมัครนักเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 5.1การประชุมประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการขอเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 10-11 มีนาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 6 : กำหนดการประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
Visitors: 11,867