ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 2/2560

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 2/2560
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
วาระที่ 1 : ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการจัดการสถาบัน
วาระที่ 2 : รับรองการประชุม ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 3 : เรื่องสืบเรื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2560 เรื่องการใช้กรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้อำนวยการชุดเดิมในการสรรหาผู้ช่วยผู้อำนวยการ
วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- การขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีสถานศึกษาในสังกัด ปี 2560
- การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสภาสถาบัน
- การเสนอรายชื่อรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นเลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบัน
วาระที่ 5 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- การเตรียมการเปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
- จัดประชุมระเบียบงานสารบรรณ
วาระที่ 6 : กำหนดการประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่3/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
Visitors: 11,867