แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

 

วิสัยทัศน์

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางเป็นผู้นำการผลิตผู้ปฏิบัติการ ผู้ประกอบการด้านการเกษตรและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรที่ทันสมัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ  และเป็นที่พึ่งของเกษตรกรและชุมชน 

 

พันธกิจ

1) ผลิตและพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรที่มีคุณภาพ

2) พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

3) ส่งเสริมการบริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน

 

เป้าประสงค์

1) เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ

2) เพื่อวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร

3) เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรต้นแบบ

4) เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน

5) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

6) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์

1.  ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี โดยรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมกับ

   ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม

3. ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน และสังคม

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ

 

Visitors: 11,867