ข่าวกิจกรรมของสถาบัน

 ข่าวกิจกรรมของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

15 ส.ค.2560  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2560
7 ส.ค.2560  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เรื่อง การเลือกกรรมการสภาสถาบันจากผู้บริหารสถาบันและครูหรือคณาจารย์ประจำ
7 ส.ค.2560  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2557-2559 
25 ก.ค.2560  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางเดินทางไปติตามนโยบาย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ระหว่างวันที่25-26 กรกฎาคม 2560 
20 ก.ค.2560  โครงการอบรมการสร้างสื่อการสอนโดยใช้ infographic เพื่อการศึกษาหรือการประชาสัมพันธ์ในโลกออนไลน์
15 ก.ค.2560  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
3 ก.ค.2560  งานประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
 28 มิ.ย.2560    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสักยภาพการเป็นผุ้ประกอบการสำหรับนักเรียน
27 มิ.ย.2560  ประชุมเรื่องหลักสูตรป.ตรีสาขาเทคโนโลยีสัตวรักษ์
23 มิ.ย.2560  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
19 มิ.ย.2560  โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ วันที่ 17 มิถุนายน 2560
15 มิ.ย.2560  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
11 มิ.ย.2560  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาในสถานศึกษา
9 มิ.ย.2560  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพการพัสดุภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการคิดคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ รุ่นที่ 1
26 พ.ค.2560  ผู้อำนวยการสถาบันกาอราชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมปฏิบัติการ การจัดทำรายงาน งานฟาร์ม
18 พ.ค.2560  การประชุม ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 2/2560
17 พ.ค.2560  อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา กับระบบ e-Studentloan
9 พ.ค.2560  ประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการภายในสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5 พ.ค.2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีถือจ่ายตามโครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
28 เม.ย. 2560                         1 เข้าดูสถานที่และวางแผนตกแต่งบริเวรอาคารหอประชุมเพื่อเตรียมสถานที่รับปริญญา

20 เม.ย.2560

1ประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือและเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560

14 เม.ย.2560

 ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางเดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์อาชีวอาสา ณ จังหวัดลำพูน และ จังหวัดเชียงใหม่

6 เม.ย.2560

 ประชุมคณะอนุกรรมการติตาม สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 2/2560

4 เม.ย.2560

 ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ร่วมต้อนรับผู้แทนจากสถาบันขงจื้อเส้นทางสายไหมทางทะเล 

31 มี.ค.2560

 โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอนการเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ 51 แห่ง โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

21 มี.ค.2560

 ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ วษท.ลพบุรี

18 มี.ค.2560

 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดข้อมูลบุคลากร ตามโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

15 มี.ค.2560

 โครงการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3

14 มี.ค.2560

 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณครั้งที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม 2560

7 มี.ค.2560

 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณครั้งที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2560

28 ก.พ.2560

 มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

24 ก.พ.2560

 ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2

9 ก.พ.2560

 การประชุมผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 1/2560

7 ก.พ.2560

 ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7 ก.พ.2560

 การประชุมและแถลงข่าวเรื่องการจัดการอาชีวศึกษาและความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน วันที่ 7 กุมพาพันธ์ 2560

3 ก.พ.2560

 งานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 38 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2560 

2 ก.พ. 2560

 การประชุมวางแผนและเตรียมการดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ

1 ก.พ.2560

 ประชุมผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ห้องประชุม 1

31 ม.ค.2560

 ร่วมต้อนรับแขกชาวต่างประเทศในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

31 ม.ค.2560

 การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสถาบันฯครั้งที่ 1 

6 ม.ค.2560

 พิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครบวงจร

6 ม.ค.2560

 ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ได้เข้ามอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560

27 ธ.ค.2559

 ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางเป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิรูป
การอาชีวศึกษาเกษตรและประมง

23 ธ.ค.2559

 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางร่วมกับวษท.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันปีใหม่ 2560

22 ธ.ค.2559

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559

16 ธ.ค.2559

 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานธุรกิจเกษตรของวิทยาลัยเกษตรเมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559

16 ธ.ค.2559

 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบรูณาการฐานข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเมาท์เทนบีชพัทยา จังหวัดชลบุรี

14 ธ.ค.2559

 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ บางลำพู

9 ธ.ค.2559

 การตรวจรับครุภัณฑ์ของรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

6 ธ.ค.2559

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

11 พ.ย.2559

 ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสถาบัน ครั้งที่ 1/2559

7 พ.ย.2559 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

6 พ.ย.2559

 ประชุมสรรหารองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 7/2559

2 พ.ย.2559

 การขับเคลื่อนวิทยาลัยเกษตรสู่นโยบาย4.0และการช่วยเหลือชาวนา

17 ต.ค.2559

 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางร่วมประชุมกับภาคเอกชนในการเตรียมจัดทำหลักสูตรพิเศษ

5 ต.ค.2559

 คณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ประชุมครั้งที่ 3/2559
5 ต.ค.2559  ประชุมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครั้งที่ 2/2559
4 ต.ค. 2559  ประชุมอนุความร่วมมือ ครั้งที่ 8/2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
22 ก.ย.2559  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา
22 ก.ย.2559  การประชุมคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ครั้งที่ 2/2559
20 ก.ย.2559   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถาบันฯ จากสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี,สุพรรณบุรี และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2559
19 ก.ย.2559  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถาบันฯ จากสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร,เชียงราย และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2559
5 ก.ย.2559  พิธีลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มวิสาหกิจแพะนมเมืองโอ่ง ในการจัดการศึกษา ผลิตแปรรูปน้ำนมแพะ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
4 ก.ย.2559  ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย วันที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น.
25 ส.ค.2559  ประชุมอนุกรรมการของสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
9 ส.ค.2559  ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 1/2559 
28 ก.ค.2559                         อกท.ระดับชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ สิทธิศักดิ์ รันตพาณิชย์
25 ก.ค.2559  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สถาบัน ระหว่างวัน       ที่ 25-26 ก.ค.2559 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี
12 ก.ค.2559  สถานประกอบการที่ได้ทำการ MOU ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
16 มิ.ย.2559  สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการพนักงานราชการ ด้านการเงินการบัญชี
15 มิ.ย.2559  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
1 พ.ค.2559  การอบรมเชิงปฎิบัติการ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559
15 ก.ย.2558  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
27 ส.ค.2558  ประชุมสัมมนาการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งในสถาบันการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ มทร.ธัญบุรี 
23 ส.ค.2558  อนุกรรมการด้านการเงินฯครั้งที่ 8/2558และอนุกรรมการด้านกฎหมายฯครัั้งที่ 6/2558ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม       2558 
25 ก.ค.2558   อนุกรรมการด้านการเงินฯครั้งที่ 7/2558และอนุกรรมการด้านกฎหมายฯครัั้งที่ 5/2558ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 58  
15 ก.ค.2558   ประชุมกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 4/2558 เพื่อทำการทดสอบภาษาอังกฤษผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผอ.สถาบันฯ
   

 

 

Visitors: 11,867