>เกี่ยวกับสถาบัน

 

ประกาศ

ปฏิญญา ๒๕๕๕ สถาบันการอาชีวศึกษา

พวกเราชาวอาชีวศึกษาขอร่วมกันประกาศปฏิญญาว่าพวกเราจะมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ยึดหลักธรรมาภิบาล ยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานพร้อมข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลักดันให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นสถาบันหลักที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันการอาชีวศึกษา ที่ระบุว่า สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงที่ชำนาญการปฏิบัติการสอนการวิจัยการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

กรุงเทพมหานคร

Visitors: 11,867