ประวัติความเป็นมา

            วิทยาลัยเกษตรกรรม จัดตั้งขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักเกษตรกรรมที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านทักษะวิชาชีพเกษตร มีการจัดการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรทั่วไป เน้นให้มีความรู้พื้นฐานของเกษตรในด้านต่าง ๆ เช่น พื้นฐานด้านพืช พื้นฐานด้านสัตว์ และพื้นฐานด้านประมง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีการจัดการเรียนการสอนแยกเป็นประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาช่างกลเกษตร ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาชาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาการจัดการประมง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะและความชำนาญในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น พร้อมออกไปเป็นนักเกษตรที่มีความชำนาญในด้านต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามา

              วิทยาลัยเกษตรกรรม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกแห่ง จะเป็นสมาชิก องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ในแต่ละปีสมาชิกทุกหน่วยจะมีการประชุมวิชาการทั้งระดับ หน่วย เพื่อหาตัวแทนไปแข่งขัน ระดับภาคและระดับชาติ โดยแต่ละวิทยาลัยฯ จะหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในระดับชาติจะหมุนเวียนจัดงานทั้ง 4 ภาค โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศีรษะเกษ เป็นครั้งแรก ตามด้วย ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางตามลำดับ ในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้รับพระกรุณาจากองค์อุปถัมภ์เสด็จทรงเป็นประธานทรงเปิดงานทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังในให้นักเรียน-นักศึกษาเกษตรมีความภาคภูมิในวิชาชีพเกษตรและสืบทอดพระดำริด้านการเกษตรขององค์อุปถัมภ์ต่อไป

ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 "กฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556" ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อจัดตั้ง "สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร" เป็นการรวมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน โดยแยกตามภาคทั้ง 4 ภาค คือ

            1 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ

            2 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            3 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

            4 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

สำหรับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 10 แห่ง คือ 

 

    1.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี            2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

    3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท            4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี            6.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

 7.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี             8.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

9.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  

10.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

 

 

 

 

Visitors: 11,867