>ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางว่าด้วยการให้ปริญญาบัตรเกียรตินิยม พ.ศ.2559

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางว่าด้วยการกำหนดให้มีประกาศนียบัตรที่ออกให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา พ.ศ.2559

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง  

             

ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2558 

ข้อบังคับสถาบันว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2558  

ข้อบังคับสถาบันว่าด้วย ตรา สัญลักษณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง พ.ศ. 2558 

 

ข้อบังคับสถาบันว่าด้วย การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง พ.ศ. 2557 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องรายชื่อผู้ได้รับเลือกและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 

 

กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556 

พรบ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 11,867