วิสัยทัศน์

“สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เป็นผู้นำการผลิตผู้ปฏิบัติการผู้ประกอบการด้านการเกษตร

และพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรที่ทันสมัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และเป็นที่พึ่งของเกษตรกรและชุมชน”

 

Visitors: 11,867