ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

 • วษท.เพชรบุรี ออกพื้นที่โครงการfix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0 ในกิจกรรมฝึกอบรมปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ โดยเทคโนโลยีชีวภาพ วันที่ 5 ก.ค 2560 ณ ต.ห้วนทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ที่ผู้บริหารได้แนะแนวการเรียนการสอนแบบ อศ.กช.ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยเพื่อเพิ่มผู้เรียนอีกทางหนึ่ง
  cr.อาจารย์ยุพา จุทอง อาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

 • พิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กับ Yuncheng University โดย นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี และ Mr.Wu Lijie ตัวแทนจาก Yuncheng University ณ ห้องประชุมบึงบัว เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2560

 • เช้าวันอังคารที่ ๒๓ พค. ๒๕๖๐ ผอ.คัมภีร์ สายะสนธิ คณะครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ได้จัดทำกืจกรรม "กำจัดผักตบชะวาในอ่างเก็บน้ำหนองจิก " ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๖๐๐ ไร่ และเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่สำคัญเพียงแห่งเดียวของชาวตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อุเป็นการปลูกฝังและสร้างจืตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้สร้างภูคุ้มกันที่ดีในตัว รีบกำจัดผักตบชะวาก่อนที่จะลุกลามระบาดไปทั่วอ่าง ยากในการแก้ไขในอนาคต
  วิทยาลัยได้รับตวามร่วมมือเป็นอย่างดีมาก จากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานภาครัฐได้แก่ โยธาธิการจังหวัดเพชรบุรี มทบ.๑๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ชลประทานจังหวัดเพชรบุรี ทางหลวงชนบทเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากรวืทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พัฒนาที่งหวัดดินจังหสัดเพชรบุรี โรงพยาบาลชะอำ และภาคเอกชนคือวิสาหกิจกล้วยไม้ระพี-กัลยา สาคริก โดยมีท่านนายอำเ
  ภอชะอำ นายทรงรัฐ รัฐปัตย์เป็นผู้กล่าวรายงาน
  จากนั้นทุกคน ทุกภาคส่วนได้ระดมสรรพกำลังในการเก็บผักตบที่ปกคลุมผิวน้ำอยู่ประมาณ ๖๐ ไร่ โดยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ตั้งแต่เวลา ๙.๐๙ น. จนกระทั่งถึงเวลา บ่ายสองโมง ได้เกิดพายุ และมีฝนตกหนักมากลมพัดแรงจึงต้องหยุดปฏิบัติงาน แต่งานครั้งนี้ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะต่อสู้ขจัดปัญหาที่สะสมมาในช่วงหนึ่งให้หมด ไปด้วยความมุ่งมั่น ไม่ท้อถอยของพวกเราชาวเกษตรเพชรบุรีต่อไป
  ขอบคุณข้อมูล:อาจารย์ยุพา จุทอง
ข่าวกิจกรรมของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

 • วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้ามาติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยผู้เข้าตรวจสอบคือ
  1.นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
  2.นางสาวเกษวรางค์ ญาณนาคะวัฒน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำชาญการพิเศษ
  โดยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และพนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายในในวันและเวลาดังกล่าว

 • สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางได้รับคำสั่งให้ปฎิบัติหน้าที่ฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาศฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดย นายสิทธิสักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการ นายรักสี่ เตชะผลประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

 • เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางพร้อมคณะ ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม งานมหกรรมสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมชมรมวิชาชีพ และถนนอาชีพของนักเรียนนักศึกษา ระหว่างวันที่ 24 - 31 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายกฤชพนธ์ ท่าม่วง ผู้อำนวยการ และคณะครูอาจารย์ ให้การต้อนรับ
  cr.ข้อมูลข่าวจาก อาจารย์สว่าง (วษท.ชลบุรี)
ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

 • ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 5/2560 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

 • ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวาระการประชุมดังนี้
  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  - ผลการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ปี 2556-2560
  - การประชุมร่วมของคณะอนุกรรมการสภาสถาบันฯ ทั้ง 7 คณะ
  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560
  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ อบรม 2 ครั้ง คือวันที่ 7 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม 2560
  - แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  - การเสนอชื่อผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ
  - การพิจารณานำเสนอแนวคิดและเครื่องมือสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา......

 • ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางครั้งที่ 3/2560 วันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
  ระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย
  ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2560
  ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  4.1การขออนุมัติแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  4.2การขออนุมัติรับสมัครนักเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  5.1การประชุมประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการขอเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 10-11 มีนาคม 2560
  ระเบียบวาระที่ 6 : กำหนดการประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

 

 ปฏิทินกิจกรรมสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

 

 

 

Visitors: 11,868