ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

 • เช้าวันอังคารที่ ๒๓ พค. ๒๕๖๐ ผอ.คัมภีร์ สายะสนธิ คณะครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ได้จัดทำกืจกรรม "กำจัดผักตบชะวาในอ่างเก็บน้ำหนองจิก " ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๖๐๐ ไร่ และเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่สำคัญเพียงแห่งเดียวของชาวตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อุเป็นการปลูกฝังและสร้างจืตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้สร้างภูคุ้มกันที่ดีในตัว รีบกำจัดผักตบชะวาก่อนที่จะลุกลามระบาดไปทั่วอ่าง ยากในการแก้ไขในอนาคต
  วิทยาลัยได้รับตวามร่วมมือเป็นอย่างดีมาก จากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานภาครัฐได้แก่ โยธาธิการจังหวัดเพชรบุรี มทบ.๑๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ชลประทานจังหวัดเพชรบุรี ทางหลวงชนบทเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากรวืทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พัฒนาที่งหวัดดินจังหสัดเพชรบุรี โรงพยาบาลชะอำ และภาคเอกชนคือวิสาหกิจกล้วยไม้ระพี-กัลยา สาคริก โดยมีท่านนายอำเ
  ภอชะอำ นายทรงรัฐ รัฐปัตย์เป็นผู้กล่าวรายงาน
  จากนั้นทุกคน ทุกภาคส่วนได้ระดมสรรพกำลังในการเก็บผักตบที่ปกคลุมผิวน้ำอยู่ประมาณ ๖๐ ไร่ โดยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ตั้งแต่เวลา ๙.๐๙ น. จนกระทั่งถึงเวลา บ่ายสองโมง ได้เกิดพายุ และมีฝนตกหนักมากลมพัดแรงจึงต้องหยุดปฏิบัติงาน แต่งานครั้งนี้ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะต่อสู้ขจัดปัญหาที่สะสมมาในช่วงหนึ่งให้หมด ไปด้วยความมุ่งมั่น ไม่ท้อถอยของพวกเราชาวเกษตรเพชรบุรีต่อไป
  ขอบคุณข้อมูล:อาจารย์ยุพา จุทอง

 • วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธานเปิดงานการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ FIT IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ณ บริเวณหน้าลานพระสยามเทวาธิราชจำลอง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยการจัดงานครั้งนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วร่วมมือกับอาชีวะจังหวัดสระแก้ว ในงานมีตัวแทนจากวิทยาลัยสังกัดอาชีวะภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆมากมาย

 • ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นายบุญทอง สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เข้าร่วมประชุมแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ในงาน ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาแห่งชาติประเทศไทย ครั้งที่ 1 (1 st National Conference on Vocational Education and Technology: 1 st NcVET) ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งในพิธีเปิดโครงการวันวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
  ทั้งนี้คณาจารย์จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางได้เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการในงานดังกล่าวด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานดังนี้
  1. นางสาวพันธิภา สอนเมือง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
  โครงการ เรื่อง การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวที่ใช้วัสดุเพาะที่แตกต่างกัน
  The comparison of the growth of rice seedling by using difference materials
  2. นางสาววรุฯรักษ์ ราศีนวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
  โครงการ เรื่อง การศึกษาการใช้น้ำสมุนไพรป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังอัตราที่แตกต่างกัน
  The Study of the Different Ratio of the Herbal Juice to Eliminate Mealy Bug
  3. ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ ปัญญาคำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
  โครงการ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของกุยช่ายโดยปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยเคมี
  The Study Compared the Growth and yield of Chinese Chives using Bio-Fertilizer Compost biological and Chemical Fertilizers
  4. นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
  โครงการ เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยคอกและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพมูลสัตว์ต่างชนิดที่มีผลต่อการเจิรญเติบโตและผลผลิตของผักกวางตุ้ง
  The comparison of the Effective of Manures and Liquid Bio-fertilizers for the Growth and Productivity of Chinese Cabbage
  5. นางสาวพรรณประไพ โนนสินชัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
  โครงการ เรื่อง การศึกษาการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดนางฟ้าภูฐานในก้อนเชื้อโดยใช้อาหารเสริมต่างชนิดกัน
  The Study of the Growth of Mycelium of Sajor Caju in the Bag culture by Using Cifferent Supplementary Food.
ข่าวกิจกรรมของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
ประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

 • ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวาระการประชุมดังนี้
  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  - ผลการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ปี 2556-2560
  - การประชุมร่วมของคณะอนุกรรมการสภาสถาบันฯ ทั้ง 7 คณะ
  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560
  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ อบรม 2 ครั้ง คือวันที่ 7 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม 2560
  - แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  - การเสนอชื่อผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ
  - การพิจารณานำเสนอแนวคิดและเครื่องมือสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา......

 • ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางครั้งที่ 3/2560 วันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
  ระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย
  ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2560
  ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  4.1การขออนุมัติแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  4.2การขออนุมัติรับสมัครนักเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  5.1การประชุมประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาในการขอเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 10-11 มีนาคม 2560
  ระเบียบวาระที่ 6 : กำหนดการประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560

 • ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ครั้งที่ 2/2560
  วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
  วาระที่ 1 : ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการจัดการสถาบัน
  วาระที่ 2 : รับรองการประชุม ครั้งที่ 1/2560
  วาระที่ 3 : เรื่องสืบเรื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2560 เรื่องการใช้กรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้อำนวยการชุดเดิมในการสรรหาผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  วาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  - การขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีสถานศึกษาในสังกัด ปี 2560
  - การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสภาสถาบัน
  - การเสนอรายชื่อรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นเลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบัน
  วาระที่ 5 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  - การเตรียมการเปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
  - จัดประชุมระเบียบงานสารบรรณ
  วาระที่ 6 : กำหนดการประชุมกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่3/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560

 

 ปฏิทินกิจกรรมสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง


 

  

 

 

Visitors: 11,263